Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије

25 / фебруар / 2019.

Tri tacke

Београд, 25. фебруар 2019. године - Ромски центар за демократију (Бујановац), НВО Три тачке (Београд) и удружење РИМЕ (Зајечар) у сарадњи спроводе пројекат „Ка интегритету институција система социјалне политике на југу и на истоку Србије“.

Шестомесечни пројекат чије су активности сконцентрисане на унапређење примене прописа у случајевима трговине људским бићима и случајевима партнерског или породичног насиља кроз обуку о плановима интегритета и изградњу мреже активисткиња за интегритет институција, финансира ТРАГ Фондација из Београда, у оквиру програма „Снажније заједно
 
Очекујемо да ће обуком о плановима интегритета, између осталог, бити развијени капацитети за уочавање релација између стварних догађаја проузрокованим неправилностима у раду локалних институција система социјалне политике са надлежностима у случајевима породичног и партнерског насиља и трговине људима и мера из обавезног антикорупцијског механизма који служи превенцији неправилности у раду институције. Упознавање са тематиком планова интегритета створиће и свест о потреби и значају планова интегритета у којима су ризици исправно процењени, а рокови и мере за њихово отклањање адекватно одређени.   
 
У Републици Србији од 2008. године, планови интегритета законска су обавеза за органе јавне власти - буџетске кориснике. Између осталог, они су кључни алат за елиминацију фактора унутар институција који доводе до тога да спровођење прописа буде или отежано или немогуће. Надзор над спровођењем планова интегритета поверен је Агенцији за борбу против корупције Републике Србије. У надзору над спровођењем планова у институцијама система социјалне политике надлежним за спровођење прописа у случајевима породичног или партнерског насиља и трговине људима, Агенција своје налазе и закључке о раду инстиитуција заснива на њиховој самопроцени. Учешће и/или надзор грађана у материји планова интегритета у систему социјалне политике не постоји. Нашом заједничком иницијативом биће створени услови за учешће и/или надзор грађана у вези са плановима интегритета локалних институција система социјалне политике као и услови за локални притисак ради превенције неправилности у раду ових институција које доводе и до неспровођења прописа. 
 
Двадесет активисткиња са подручја дела централне и подручја источне и јужне Србије ће се обучити, а затим ће се формирати мрежа активисткиња са подручја дела централне, источне и јужне Србије за интегритет институција у систему кључном за остваривање права жртава околности породичног или партнерског насиља или трговине људима. 

„Локални антикорупцијски планови – Најчешће постављана питања и одговори“

18 / фебруар / 2019.

Tri tacke

Београд, 18. фебруара 2019. године – Организације Биро за друштвена истраживања (БИРОДИ) и Три тачке у предстојећем периоду сарађиваће у изради документа „Локални антикорупцијски планови – Најчешће постављана питања и одговори.“  
 
Циљ ове активности је да се у једном документу понуде решења за уочене недоумице и празнине у тумачењима, које настају у току израде и примене локалних антикорупцијских планова (ЛАП) у 145 градова и општина у Републици Србији.
 
Планирано је да се у документу пре свега нађу одговори на начелна питања, потом на питања која се одосе на израду ЛАП, на избор и функционисање Комисије за избор независног Тела за надзор над спровођењем ЛАП, затим на питања која се односе на избор чланова независног Тела за надзор над применом ЛАП, на питања о успостављању и почетку рада независног Тела за праћење примене ЛАП, као и на питања у вези са избором надлежног органа или јавног службеника за координацију ЛАП на нивоу јединице локалне самоуправе. 
 
Израда овог документа једна је од активности које се рализују у оквиру ширег пројекта, чији је циљ унапређење одговорности власти на националном и локалном нивоу. Више информација о овом пројекту који се у Републици Србији реализује од 2018. године доступно је овде. Више информација о локалним антикорупцијским плановима доступно је овде.   

Приступање Етичком кодексу организација цивилног друштва

14 / фебруар / 2019.

Tri tacke

Београд, 14. фебруара 2019. године – Организација Три тачке приступила је данас Етичком кодексу организација цивилног друштва.  
 
Наш је став да ћемо прокламоване циљеве постићи само уколико принципе за које се залажемо примењујемо на сопственом примеру – уколико поштујемо људска права и слободе, уколико смо одговорни, вредности примењујемо у пракси, независни смо, уколико је наш рад транспарентан, а активности обављене професионално.

Само на овај начин, сматрамо, може доћи до промене у друштву која због континуираног  раскорака који постоји између декларативне посвећености одређеним вредностима и њиховог примењивања у пракси упорно изостаје.  
 
Етички кодекс организација цивилног друштва доступан је овде

Учешће на консултативном састанку у организацији Агенције за борбу против корупције Републике Србије

27 / април / 2018.

Tri tacke Београд, 27. април 2018. године – Активисти Три тачке учествовали су на консултативном састанку који је одржан у СКИП Центру, у организацији Агенције за борбу против корупције.
 
Циљ састанка, који је био конципиран као групни интервју, био је да се изврши ретроспектива досадашње сарадње Агенције и организација цивилног друштва, мапирају њене успешне и слабе стране и дају смернице будућој сарадњи.
Присутни представници организација цивилног друштва активно су учествовали и представницима Сектора за превенцију Агенције дали низ повратних информација, између осталог о улози Агенције, о видљивости њеног рада, али и о сарадњи ОЦД и Агенције.
 
Више информација о састанцима Агенције са организацијама цивилног друштва доступно је овде.

Објављен је Алтернативни извештај о спровођењу антикорупцијске Стратегије

30 / јануар / 2016.

Tri tacke Београд, 30. јануар 2016. године  - Објављен је Алтернативни извештај за 2015. годину о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције 2013. – 2018. године и Националног плана акције.  

Општи циљ пројекта био је да се да оцена испуњења предвиђених активности у складу са сврхом због које су усвојене тј. да се да оцена усклађености спровођења мера са сврхом Стратегије.
Оцене у Извештају даване су на основу анализе прикупљених података о догађајима, мерама и активностима у облaстима Политичке активности, Правосуђе, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт и Медији, које су предузимане у 27 месеци од усвајања Акционог плана и које су имале утицај на остварење прописаног Стратегијом и Акционим планом.
Овај Извештај садржи и поглавља о посебним темама – околностима или догађајима од посебног значаја за (не)супротстављање корупцији у Републици Србији. То су Студија случаја – пројекат „Београд на води“ и Студија примера – (Не)усвајање просторних планова као резултат трговине утицајима и злоупотребе јавних овлашћења. 
У изради Извештаја учествовали су доц. др Дејан Миленковић (област Политичке активности), Јелена Стеванчевић, dipl. iur. (област Правосуђе), проф. др Ксенија Петовар (област Просторно планирање и изградња), Ксенија Радовановић, M. Arch. (Студија случаја: пројекат „Београд на води“), Марина Мијатовић, dipl. iur. (област Здравство), др Михајло Бабин (област Образовање), адвокат Милош Стојковић (област Медији), Анђелка Марковић, dipl. iur., Слободан Георгиев и Александар Милијашевић (област Спорт), Марко Илић, правник, Борјанка Мајдевац, dipl. iur. и Јелена Голубовић. Извештај је уредила Анђелка Марковић.

Заједнички тим организација Правни скенер и Три тачке произвео је овај Извештај у оквиру пројекта  који је подржала Агенција за борбу против корупције Републике Србије средствима Министарства спољних послова Краљевине Норвешке  (пројекат „Мапирање и надгледање одговорних за сузбијање корупције у Србији“). 
 
Извештај може се преузети овде. Сажетак налаза извештаја на енглеском језику може се преузети овде.

Како стати на пут корупцији приликом запошљавања у јавном сектору?

30 / март / 2015.

Tri tacke Београд, 30. март 2015. године –  Одржан је округли сто у поводу пројекта „Транспарентно до посла“, који спроводе ЦЕСИД, БИРН и ПАЛГО Центар, а који финансијски подржава Европска унија.
Стручњаци ЦЕСИД-а најавили су, између осталог, овом приликом пуштање у рад платформе ww.transparentno.rs.
Др Јелена Јеринић са Правног факултета Универзитета Унион, представила је анализу правног и институционалног оквира у вези са запошљавањем у јавном сектору.
Активисткиња Анђелка Марковић навела је више примера притужби на запошљавање у јавном сектору које грађани често износе, посебно указавши притом на проблем изостанкa подршке људима који проговоре о корупцији на свом радном месту.
Општи циљ овог пројекта је подршка борби против корупције и процесу европских интеграција у Србији, јачањем демократских вредности и владавине права кроз промоцију веће транспарентности, отворености и одговорности јавног сектора у процедурама запошљавања.
 
Више информација о пројекту може се пронаћи овде.

Објављен је Извештај о самопроцени органа јавне власти у Републици Србији - Планови интегритета

15 / март / 2014.

Tri tacke

Београд, 15. март 2014. године –  Објављен је Извештај о самопроцени интегритета органа јавне власти у Републици Србији.
Један од циљева израде овог Извештаја био је да се са што већим степеном прецизности укаже на порозна подручја у контексту корупције у органима јавне власти, то јест да буду пружени одговори на питања: који су то ризици у питању, која је учесталост процењених ризика од корупције у оквиру система и на шта се конкретно процењени ризици односе.
Извештај се већим делом састоји из интерпретације статистички обрађене групе података из планова интегритета органа јавне власти који су поднети Агенцији.
Он садржи преглед и анализу чињеница које се односе на учесталост ризика од корупције и на друге неправилности у раду институција, разврстаних у 14 система: 1) политички систем, 2) систем правосуђа, 3) систем полиције, 4) систем локалне самоуправе, 5) систем одбране, 6) систем јавних финансија и привреде, 7) систем пољопривреде, 8) систем социјалне политике, 9) систем здравства, 10) систем просвете и науке, 11) систем културе и спорта, 12) систем животне средине и просторног планирања, 13) систем заштите података, људских права и јавног интереса и 14) систем јавних предузећа.
Извештај је објавила Агренција за борбу против корупције Републике Србије у оквиру пројекта Мисије ОЕБС у Србији, а уз финансијску подршку УСАИД. У његовој изради учествовала је Анђелка Марковић, активисткиња Три тачке. 
 
Текст извештаја доступан је овде

ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори