Праћење поступака пред домаћим судовима - 13 запажања

01 / август / 2020.

Tri tacke Београд, 1. август 2022. године  - У периоду од јуна 2015. до јуна 2022. године правници наше организације пратили су ток појединих суђења, углавном у кривичним предметима и углавном пред судовима у Београду. У фокусу рада активиста било је пре свега право на правично суђење, тј. степен примене овог права у домаћем правосудном систему. У овом документу приказујемо неколико искустава и запажања из те праксе. 

Без посебног редоследа по важности, у овом документу наведено је само неколико запажања, укупно њих тринаест. Нека су издвојена као посебна јер се односе на суђења чији ток пратимо или смо пратили у периоду јун 2015. – јун 2022. године (неколико њих још увек траје). Та запажања у вези су са (не)остваривањем права на правично суђење. 

Уз таква, додали смо и још неколико других запажања из посматраног периода. Нека од њих односе се на (не)пристрасност и (не)зависнсот суда, а нека су са садржајем права на правично суђење у посредној вези тек, али поменута су јер се дотичу и интегритета институција у Србији и (не)поверења јавности у институције кључне за остваривање људских права и основних слобода (па и права на правично суђење).    
Коначни закључци о (не)поштовању права на правично суђење у Србији свакако се не би смели извлачити на основу побројаног у тексту, пре свега због тога што ресурси  организације нису омогућили свеобухватан увид у стање ствари. Такви закључци, подвлачимо, овде и нису циљ. Мишљења смо ипак да питања која произилазе из побројаних запажања не би требало да буду игнорисана, да заслужују и ширу, за јавност отворену, дискусију и ближу пажњу стручне јавности.  
Правници наше организације наставиће да прате ток одређених суђења и у предстојећем периоду и, уколико средства то дозволе, о томе израдити адекватну анализу и објавити свеобухватан извештај.
 
Документ под називом "13" може се преузети овде.

Доступна документа:

Објављен је Алтернативни извештај о спровођењу антикорупцијске Стратегије

30 / јануар / 2016.

Tri tacke Београд, 30. јануар 2016. године  - Објављен је Алтернативни извештај за 2015. годину о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције 2013. – 2018. године и Националног плана акције.  

Општи циљ пројекта био је да се да оцена испуњења предвиђених активности у складу са сврхом због које су усвојене тј. да се да оцена усклађености спровођења мера са сврхом Стратегије.
Оцене у Извештају даване су на основу анализе прикупљених података о догађајима, мерама и активностима у облaстима Политичке активности, Правосуђе, Просторно планирање и изградња, Здравство, Образовање и спорт и Медији, које су предузимане у 27 месеци од усвајања Акционог плана и које су имале утицај на остварење прописаног Стратегијом и Акционим планом.
Овај Извештај садржи и поглавља о посебним темама – околностима или догађајима од посебног значаја за (не)супротстављање корупцији у Републици Србији. То су Студија случаја – пројекат „Београд на води“ и Студија примера – (Не)усвајање просторних планова као резултат трговине утицајима и злоупотребе јавних овлашћења. 
У изради Извештаја учествовали су доц. др Дејан Миленковић (област Политичке активности), Јелена Стеванчевић, dipl. iur. (област Правосуђе), проф. др Ксенија Петовар (област Просторно планирање и изградња), Ксенија Радовановић, M. Arch. (Студија случаја: пројекат „Београд на води“), Марина Мијатовић, dipl. iur. (област Здравство), др Михајло Бабин (област Образовање), адвокат Милош Стојковић (област Медији), Анђелка Марковић, dipl. iur., Слободан Георгиев и Александар Милијашевић (област Спорт), Марко Илић, правник, Борјанка Мајдевац, dipl. iur. и Јелена Голубовић. Извештај је уредила Анђелка Марковић.

Заједнички тим организација Правни скенер и Три тачке произвео је овај Извештај у оквиру пројекта  који је подржала Агенција за борбу против корупције Републике Србије средствима Министарства спољних послова Краљевине Норвешке  (пројекат „Мапирање и надгледање одговорних за сузбијање корупције у Србији“). 
 
Извештај може се преузети овде.

Сажетак налаза извештаја на енглеском језику може се преузети овде
.

Доступна документа:

ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори