Статут

 

У складу са одредбама чл. 11. и12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној дана 31. јула 2013. године у Београду, усвојен је

 
 

СТАТУТ
 
УДРУЖЕЊА „ТРИ ТАЧКЕ“
 
 
Област остваривања циљева

Члан 1.
 

Удружење „Три тачке“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино, нестраначко и  непрофитно удружење, основано  на неодређено време ради остваривања циљева у области културе људских права.


Циљеви удружења

Члан 2.
 

Циљеви Удружења су: научно и стручно истраживање у области људских права, промоција људских права и вредности грађанског друштва кроз информативне и образовне активности, окупљање научника и стручњака у области људских права у циљу стварања сарадње на националном и регионалном нивоу, покретањe иницијатива за унапређење праксе која се односи на усвојене стандарде људских права и сарадња са домаћим и страним невладиним организацијама и институцијама посвећеним борби за људска права.  


Члан 3.
 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области људских права, демократије и грађанског друштва;
2) омогућава да та литература и информације буду доступне  свим заинтересованим грађанима и обавља друге информативне делатности у вези са прокламованим циљевима, а у складу са законом;
3) организује самостално, или у сарадњи са другим организацијама и институцијама стручне скупове, семинаре, трибине и друге облике образовања у наведеним областима;
4) објављује књиге и друге публикације о људским правима, у складу са законом;
5) сарађује са универзитетима, научним и стручним удружењима и другим организацијама и институцијама у земљи и иностранству које се баве људским правима;
6) пружа консултантске услуге при изради и при спровођењу нормативних аката у погледу пуног поштовања стандарда из области људских права
7) организује кампање и покреће друге иницијативе за унапређење праксе која се односи на усвојене стандарде људских права;
8) удружује се са домаћим и страним невладиним организацијама ради испуњавања заједничких циљева;
 

Назив и седиште

Члан 4.
 

Назив Удружења је: Три тачке
Назив Удружења на енглеском језику је: Three Points
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.
 

Члан Удружења може постати свако пунолетно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Пријава за учлањење подноси се Скупштини Удружења


Члан 6.
 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
 
 

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.
 

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
 
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повере органи Удружења.
 
 

Унутрашња организација
 
Члан 8.
 

Органи Удружења су Скупштина, Директор (заступник Удружења) и Савет.

 

Члан 9.
 

Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Директора Удружења, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Директору Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива Директор Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
 
Скупштина:
1) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
2) доноси план и програм рада;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава Директора Удружења – заступника Удружења;
5) разматра и усваја извештаје Директора Удружења;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) бира и разрешава чланове Савета
8) одлучује о висини чланарине за следећу годину;
9) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
11) одлучује која овлашћења преноси у надлежности других органа Удружења
 
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова свих чланова.
 

Члан 10.
 

Директор Удружења је и заступник Удружења.
Директор Удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.
Директор је инокосни орган кога бира и опозива Скупштина.
Директор Удружења закључује уговоре и предузима друге радње у правном промету у име и за рачун Удружења и има права и дужности финансијског налогодавца.
 

Члан 11.
 

Директор Удружења:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) доноси нормативна акта Удружења, осим оних чије је усвајање у надлежности Скупштине
3) организује редовно обављање делатности Удружења;
4) поверава посебне послове појединим члановима;
5) доноси финансијске одлуке;
6) одлучује о отварању и затварању регионалних и локалних представништава и испостава Удружења
7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
8) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
9) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
 

Члан 12.
 

Савет разматра сва питања од значаја за Удружење и даје предлоге и савете Директору Удружења.
Чланове Савета бира Скупштина из редова угледних правних стручњака и истакнутих бораца за људска права и демократизацију.
Седницама Савета председава Директор Удружења.
 

Oстваривање јавности рада

Члан 13.
 

Рад Удружења је јаван.

Директор Удружења стара се о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, информација на одговарајућој интернет страници или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштне Удружења.
 
 

Сарадња са другим организацијама

Члан 14.
 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другм стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама  у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту људских права, о чему одлуку доноси Скупштина.
 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.
 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

 

Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 16.
 

Удружење прибавља средства продајом својих публикација односно обавља привреднуделатност: 5811 – издавање књига и публикација.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
 

Члан 17.
 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области људских права, пружањем консултантских и истраживачких услуга, као и продајом књига, брошура, приручника и осталих публикација насталих у оквиру реализација активности, као и других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге сродне делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката и активности.
 

Престанак рада удружења

Члан 18.
 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
 
 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
 
Члан 19.
 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 
 

Изглед и садржина печата

Члан 20.
 

Удружење има печат правоугаоног облика на којем је у горњој половини исписано ћириличним писмом „Три тачке Београд“, на доњој латиничним писмом „Three Points Belgrade”, а у средини смештен лого који чине три тачке.

 

Члан 21.
 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.
 

 Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Оснивачкој скупштини Удружења.
ДОНИРАЈТЕ

ПОСЕТИТЕ

ПОДРЖАВАМО

Захваљујемо свима који новчаним прилогом рад наше организације чине могућим. Молимо, кликните овде и сазнајте како активности Три тачке можете подржати и ви
Подржи Затвори